PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS UŽSAKYMAMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šios bendrosios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) numato pirkėjo ir pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir jų apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu internetinėje parduotuvėje www.playmobil.lt (toliau – Internetinė parduotuve) susijusias nuostatas. Pagal šias Taisykles prekės yra visi Internetinėje parduotuvėje parduodami produktai (toliau - Prekės).
  2. Pagal šias Taisykles pardavėjas yra geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, juridinis asmuo registruotas Fürth apylinkės teisme numeriu HRA 2190, buveinės adresas Brandstätterstr. 2-10, 90513 Zirndorf, Vokietija (toliau - Pardavėjas).
  3. Pagal šias Taisykles pirkėjas yra bet kuris Internetinėje parduotuvėje perkantis asmuo (toliau - Pirkėjas).
  4. Teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje turi:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
  6. Pirkėjas neturi teisės pirkti Internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (arba) su jomis nesutinka. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  7. Šios Taisyklės kartu su patvirtintu Pirkėjo užsakymu tampa neatsiejama tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties dalimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.
  8. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (arba) papildyti Taisykles. Pirkėjui taikomos jo užsakymo pateikimo metu galiojančios Taisyklės.
  9. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas tinkamai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta tokia galimybė.
  10. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus nuostolius.
  11. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

  1. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas aiškiai patvirtina Pirkėjo prekių užsakymą, išsiunčia užsakytas prekes arba kai per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo gavimo jo neatšaukia.
  2. Kiekvienas užsakymas yra saugomas Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
  3. Užsakytų Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui pereina tik pilnai sumokėjus už užsakytas prekes.
 3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

  1. Prekių kainos nurodomos eurais su PVM, įskaitant visas taikomas tiekimo ir siuntimo išlaidas.
  2. Internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių kaina yra nurodoma prekės aprašyme.
  3. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti šiais būdais:
   1. Sumokėti grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;
   2. Sumokėti naudodamasis elektronine bankininkyste;
   3. Sumokėti kreditine kortele;
  4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau nei prekių pristatymo metu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
 4. Prekių pristatymas

  1. Internetinėje parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas trečiasis asmuo.
  2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pristatymo terminai nurodyti Internetinėje parduotuvėje, pristatymo terminų skiltyje. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes nedelsiant, ne vėliau kaip per 30 dienų po užsakymo.
  3. Tuo atveju, kai Pardavėjas Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu neranda Pirkėjo, Pardavėjas turi teisę prekes perduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.
  4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą. Nepristačius prekės Pirkėjui yra grąžinama prekės kaina.
  5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6. Jeigu prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių, jis turi per 14 (keturiolika) dienų apie tai informuoti Pardavėją. Jei Pirkėjas informuoja Pardavėją apie tokį trūkumą pasibaigus šiam terminui, yra laikoma, kad prekę Pirkėjas yra gavęs tinkamą ir nepažeistą, nebent įprastai naudojant prekę toks trūkumas buvo nepastebimas.
 5. Prekių kokybės garantija

  1. Prekių kokybės garantija yra taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Visi reikalavimai dėl garantijos siųstini 6.5. p. nurodytu Pardavėjo adresu
  2. Visų Internetinėje parduotuvėje parduodamų Prekių savybės yra nurodomos Prekių aprašymuose.
  3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės pristatymo Pirkėjui.
  4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitomis savybėmis dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių gali neatitikti realios prekės spalvos, formos ar kitų jos savybių.
  5. Pardavėjas nesuteikia Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių taisymo paslaugų.
  6. Netinkamos kokybės Prekės yra grąžinamos ir keičiamos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
  7. Jeigu Pirkėjui buvo pristatyta netinkamos kokybės Prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:
   1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės Preke (papildomas pristatymas);
   2. Atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
   3. Per protingą terminą neatlygintinai pašalinti Prekės trūkumus;
   4. Atlyginti Prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats Pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;
 6. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties ir prekių grąžinimas

  1. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos apie tai informuodamas Pardavėją raštu, pateikdamas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patvirtintą pavyzdinę atsisakymo formą arba pateikdamas laisvos formos aiškų pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, išsiųsdamas jį paštu ar elektroniniu paštu. Pavyzdinę atsisakymo formą Pirkėjas gali rasti internetinės parduotuvės skyriuje apie sutarties atsisakymo teisę.
  2. Atsisakydamas sutarties vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Tiesioginės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui.
  3. Pardavėjas, gavęs Vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina vartotojui visus jo sumokėtus pinigus, kai grąžinamos prekės, arba kai vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas atsitinka pirmiau.
  4. Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, taip pat, jeigu grąžinama prekė sugadinta ar jos išvaizda iš esmės pasikeitė.
  5. Vartotojui turi būti laiku dar prieš sudarant sutartį suteikta ši informacija:
   1. Prekės pavadinimas, savybės, kokybė, saugumas ir kaina;
   2. Pardavėją identifikuojantys duomenys, adresas ir el. pašto adresas;
   3. Apie tai kur ir kam Vartotojas gali adresuoti bet kokį savo skundą;
   4. Apie Pirkėjo teisę atsisakyti sutarties ir šios teisės įgyvendinimo tvarką;
   5. Apie apmokėjimo ir pristatymo tvarką;
   6. Pardavėjo teikiamų garantijų pobūdį ir apimtį;
  6. Jeigu prieš sudarant sutartį Vartotojui raštu arba jo turimoje patvarioje laikmenoje nebuvo suteikta minėta informacija, Vartotojas turi raštu arba jo turimoje patvarioje laikmenoje laiku gauti minėtos informacijos patvirtinimą sutarties vykdymo metu, jeigu prekių nenumatyta siųsti trečiosioms šalims – jas pristatant.
  7. Pirkėjo pareiškimas dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo bei visi kiti skundai turi būti siunčiami:
   geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
   Brandstätterstr. 2-10,
   90513 Zirndorf ,Vokietija,
   El. paštas: service@playmobil.lt
  8. Vartotojais pripažįstami asmenys, t. y., fiziniai asmenys, kurie pareiškia savo valią pirkti, perka arba gali pirkti prekę ir naudoja ją asmeniniams, šeimos ir namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslo ar profesine veikla, tenkinti.
 7. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklės yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
  2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jos yra vykdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.
  3. Tingimuste kohta kehtib Eesti Vabariigi õigus. Neid täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Dėl šių taisyklių taikymo ar vykdymo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu vartotojas gali pasinaudoti neteismine ginčų sprendimo tvarka ir kreiptis į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Europos Sąjungos ginčų sprendimų įstaigą (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/) ir pasinaudoti kitomis jam Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka suteiktomis teisėmis.